Suport a la Parella

Parella

Aquesta és una eina per abordar dificultats relacionades amb la parella. La intervenció esdevé un espai de mediació, que orienta i assessora respectant els valors de la parella. Quan les relacions de parella esdevenen problemàtiques i/o patològiques, es converteixen en una font de malestar que cal abordar el més aviat possible.

  • Trastorns sexuals en la parella.
  • Dificultats en la comunicació.
  • Canvis vitals complexes.
  • Processos de separació.
  • Crisis de parella.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.